Slīteres Nacionālais parks

Slīteres Nacionālā parks ir Natura 2000 teritorija un tā patreizējās robežas nospraustas 2000. gadā.  Parka sauszemes platība ir 16360 ha un jūras akvatorija – 10130 ha.

To pamatoti dēvē par Baltijas jūras iepriekšējo attīstības stadiju “brīvdabas muzeju”. Šo ģeoloģisko notikumu mūsdienu “dzīvi” liecinieki ir Šlīteres Zilie kalni  – stāvā, līdz 20 – 30 m augstā Baltijas ledus ezera senkrasta kāple (Baltijas jūras stadija pirms 10 000 gadu), Stiebru kalni – Ancilus ezera senkrasts (pirms 8 – 9 tūkstošiem gadu ), bet Eiropā lielākā – kangaru (kāpu vaļņi) un vigu (mitras starpkāpu ieplakas) ainava ir Litorīnas jūras laika veidojums (pirms 4 – 7 tūkstošiem gadu). Maigais Ziemeļkurzemes klimats ir iemesls daudzu Latvijā retu augu (liela daudzveidība, ap 860 augu sugu, t.sk. reti sastopamā parastā īve un Baltijas efeja) sastopamībai.

Sava veida “nopelns” šejienes dabas vērtību saglabāšanā ir bijis arī jūras piekrastē kādreiz pastāvošajam padomju militāram režīmam, kura dēļ tā pusgadsimta garumā saglabājās apmeklētāju un būvniecības ziņā mazskarta. Tā laika liecinieki ir pamestās PSRS armijas bāzes un dažādi militārie objekti.

Slīteres Nacionālā parkā atrodas viens no populārākajiem Latvijas tūrisma objektiem – Kolkas rags, kuru gada laikā apmeklē vairāk nekā 50 000 ceļotāju, bet putnu pavasara migrāciju laikā stundas laikā pār to pārlaižas desmitiem tūkstoši putnu. Baltijas jūras krasta posmā – t.s. “Lībiešu krastā” no Kolkas līdz Sīkragam un Ovīšiem ir saglabājušies pasaulē mazākās minoritātes – lībiešu zvejniekciemi un citi to kultūras liecinieki. Tūristu vajadzībām izveidotas četras dabas takas, velomaršruti, skatu tornis, apmeklējama Šlīteres bāka u.c. Nacionālā parka administrācija regulāri organizē vides izglītības pasākumus, ka pieejami ikvienam interesentam.

Teritorijā ir liela ģeoloģiskā un bioloģiskā daudzveidība – meži, purvi, kāpas, ieplakas. Daba ir gandrīz neskarta, jo teritorija ir mazapdzīvota un kopš 2. pasaules kara beigām līdz pat 1990-ajiem gadiem  bija slēgta, militāra zona un tā vecākajā daļā 1100 ha platībā saimnieciskā darbība nav notikusi 80 gadus. Patlaban Slīteres Nacionālais parks kļūst arvien iecienītāka atpūtas vieta un tūrisma galamērķis.

Ceļojot ar videi draudzīgākiem transporta līdzekļiem – vilcienu, divriteni, laivu vai slēpēm, mēs ne tikai esam tuvāk dabai, bet arī saudzējam tās vērtības!

Zaļie padomi – ilustrēti padomi ceļotājājiem, kas jāievēro, uzturoties Slīteres Nacionālajā parkā (kā arī citās īpaši aizsargājamās un/vai Natura 2000 teritorijās).

Slīteres Nacionālais parks: http://www.slitere.lv

Dabas aizsardzības pārvalde: http://www.daba.gov.lv

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: